STATUTEN 2022
Musée du Génie ASBL – Geniemuseum VZW
Camp Adjudant Brasseur, 1 te 4540 AMAY
Ondernemingsnummer 443.596.935

ONDERWERP

Deze statuten zijn een actualisatie van de eerder gepubliceerde statuten voor de onderneming 443.596.935, overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

Preambule

 1. Oprichtingsstatuten (Belgisch Staatsblad van 7 maart 1991).
 2. Naleving van de wetgeving op de VZW’s en wijziging van de naam van de VZW (Belgisch Staatsblad van 4 februari 2004).
 3. Wijziging van de statuten en van de Raad van Bestuur (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2012)
 4. Wijziging van het adres van de zetel (Belgisch Staatsblad van 25 april 2019)
 5. Validatie van de maatschappelijke zetel en aanpassing van de lijst van bestuurders (Belgisch Staatsblad van 24 juli 2020 – nr. 0084651).

HOOFDSTUK 1 :  Benaming, doel, zetel, duur

Art 1 :     In Namur-Jambes wordt een VZW opgericht met de benaming « Geniemuseum », in het Frans « Musée du Génie  ASBL», die tot doel heeft :

–        bij te dragen tot het behoud van de tradities van de Genie;

–        de kennis en de verspreiding van de geschiedenis van de Genie te bevorderen;

–        alle documenten, voorwerpen en materieel met een historische waarde voor de Genie te verzamelen, te repertoriëren, te klasseren, te bewaren en tentoon te stellen.

Art 2:      De VZW ondersteunt het militaire Geniemuseum door vrijwillig bij te dragen tot het beheer ervan.

Art 3:      De VZW wordt opgericht voor onbepaalde duur. Haar sociale zetel wordt gevestigd in het Camp Adjudant Brasseur, 1 te 4540 AMAY, in het Waals Gewest.

HOOFDSTUK 2 : Leden, toelating, ontslag, uitsluiting

Art 4: De vereniging is samengesteld uit effectieve leden, leden van rechtswege, ereleden en aangesloten leden of vertegenwoordigers van een rechtspersoon.

Elk lid kan op eenvoudig verzoek een exemplaar van de statuten en van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijgen. Uitgezonderd de rechtspersonen vult elk lid een steekkaart in met zijn/haar gegevens (Tf, e-mail, postadres) nodig voor de verzending van het tijdschrift van het museum. Hij/zij vermeldt tevens de categorie van lidmaatschap waarop hij/zij recht denkt te hebben op grond van de in artikel 5 hieronder omschreven criteria. Deze steekkaarten worden in het museum bewaard overeenkomstig de AVG.

Art 5: Effectieve leden:

 • Alle personen die tot het Korps van de Genie behoren of behoord hebben en die ten individuelen titel lidgeld bijdragen;
 • Alle personen die tot een Genie-Eenheid of tot de vakrichting militaire en burgergenie behoren of behoord hebben en die hun individueel lidgeld betaald hebben;
 • De aangesloten leden die hun bijdrage betaald hebben en waarvan de kandidatuur door het Bestuur aanvaard werd met absolute meerderheid.

Het minimum aantal effectieve leden bedraagt twaalf.

Art 6:      Leden van rechtswege: de officier van de Genie met de grootste anciënniteit in de hoogste graad in actieve dienst mag drie militairen van de Genie als lid van rechtswege aanduiden. Hij is ook gemachtigd om die aanduiding in te trekken. Deze leden hebben dezelfde rechten als de effectieve leden. Ze zijn niet gehouden een individuele bijdrage te betalen.

Art 7:      Ereleden: het Bestuur kan na beslissing bij absolute meerderheid ereleden benoemen onder de fysieke personen. Dezen hebben dezelfde rechten als de effectieve leden. Ze zijn niet gehouden het jaarlijkse lidgeld te betalen. De titel van erelid wordt verleend aan personen die door hun beschermheerschap, hun werkzaamheden, hun ondersteuning of andere bewezen diensten in belangrijke mate bijdragen of hebben bijgedragen tot de verwezenlijking van de door de vereniging nagestreefde doelstellingen.

Art 8:      Aangesloten leden: is aangesloten lid, elke fysieke persoon die zijn jaarlijks lidgeld betaalt.

Art 9:      Rechtspersonen (Eenheden en Verenigingen) kunnen lid worden van de VZW op voorwaarde dat hun kandidatuur aanvaard wordt door het Bestuur bij eenvoudige meerderheid van stemmen en met betaling van het lidgeld voor groepen. Dit lidmaatschap wordt niet overgedragen op hun individuele leden (Zie ook Art 15).

Art 10:    Elk lid wordt als ontslagnemend beschouwd als hij/zij gedurende een volledig boekjaar het lidgeld niet betaald heeft.

Art 11:   Een lid kan enkel uitgesloten worden door de Algemene Vergadering (A.V.) na geheime stemming waarbij een twee derde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor de uitsluiting stemt. Deze beslissing kan niet genomen worden zonder dat de betrokkene uitgenodigd werd om zich te verdedigen voor de A.V. Voor ernstige feiten mag het Bestuur het lidmaatschap evenwel opschorten tot de volgende A.V.

HOOFDSTUK 3 : Algemene Vergadering (A.V.)

Art 12:    De A.V. is de soevereine macht van de vereniging. Haar bevoegdheden worden bij wet bepaald. Worden aan haar toestemming onderworpen:

 • De wijzigingen aan de statuten.
 • De uitsluiting van een lid.
 • De benoeming en de afzetting van de bestuurders.
 • De goedkeuring van de rekeningen en de budgetten, bijdragen inbegrepen.
 • De benoeming en de afzetting van de rekeningcommissarissen.
 • De kwijting aan de bestuurders en de commissarissen.
 • De vrijwillige ontbinding van de vereniging.
 • Alle gevallen vereist door de statuten.

De andere bevoegdheden worden door het Bestuur of de bestuurders-mandatarissen voor het dagelijkse bestuur uitgeoefend. De modaliteiten voor de uitoefening van hun bevoegdheden worden in het Intern Reglement (I.R.) vastgelegd.

Art 13:    Jaarlijks wordt er in het eerste halfjaar een gewone Algemene Vergadering gehouden. Een buitengewone Algemene Vergadering kan samengeroepen worden door het Bestuur, maar ook door een geschreven aanvraag ondertekend door minimum één vijfde van de effectieve leden.

Art 14:    De A.V. wordt gehouden op de plaats, de dag en het uur, vermeld in de schriftelijke oproepingsberichten aan de leden verstuurd via het periodiek tijdschrift, en/of indien nodig per elektronische post (e-mail) met ontvangstbevestiging of met de gewone post. De oproepingsberichten worden ten minste twintig werkdagen vóór de bijeenkomst verstuurd. Enkel de onderwerpen ingeschreven op de dagorde zullen besproken worden, tenzij alle aanwezige effectieve leden hierover éénstemmig anders zouden beslissen.

Wanneer de wet het toelaat en wanneer een A.V. met fysieke aanwezigen onmogelijk is, wordt een A.V. van op afstand georganiseerd binnen de wettelijke termijnen. Daartoe wordt een elektronische brief met ontvangstbevestiging of een brief met de gewone post verstuurd. De leden beschikken dan over een termijn van minimum twintig kalenderdagen om hun stem per elektronische of gewone post uit te brengen. De brief die door de VZW verstuurd wordt, bevat alle punten in Art 12 vermeld en alle andere punten die het Bestuur nodig acht toe te voegen. Een stemmingsbulletin laat de leden toe om hun stem uit te brengen (voor, tegen of onthouding) voor elk van die afzonderlijke punten. De leden die hun stemmingsbulletin niet terugsturen, worden als onthoudingen geteld.

Art 15:   Enkel de effectieve leden in regel met hun bijdrage, de leden van rechtswege en de ereleden hebben stemrecht. De rechtspersonen (Art 9) die de groepsbijdrage betalen, duiden één of meerdere fysieke personen aan die hen vertegenwoordigen, met een maximum van drie stemmen per rechtspersoon.

Art 16:   Elk effectief lid kan zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid. Een mandataris mag maximum drie effectieve leden vertegenwoordigen. De vertegenwoordiging is niet van toepassing voor een A.V. op afstand georganiseerd.

Art 17:   Geldigheid:

De A.V. kan slechts rechtsgeldig beraadslagen over een wijziging van de statuten indien twee derde van de stemgerechtigde leden (effectieve, ereleden en van rechtswege) aanwezig of vertegenwoordigd is. De wijzigingen vereisen een meerderheid van twee derde van de stemmen van de leden; een wijziging betreffende de doelstellingen van de vereniging kan echter alleen aangenomen worden door een meerderheid van vier vijfde van de leden.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, zal een tweede A.V. samengeroepen worden die geldig zal kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden; deze tweede vergadering mag niet vroeger dan vijftien dagen na de eerste gehouden worden. De termijn voor het bijenroepen van deze nieuwe vergadering wordt herleid tot ten minste acht kalenderdagen.

Art 18:   In geval van gelijkheid van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend.

Art 19:   Het verslag van de A.V. wordt gevalideerd en ondertekend door de Voorzitter of zijn plaatsvervanger. Overeenkomstig de wet wordt het verslag neergelegd bij de bevoegde handelsrechtbank binnen de maand volgend op de A.V. De originele bijlagen (lijst van de aanwezigen, volmachten, verslag van de controleurs der rekeningen…) worden op de zetel van de VZW bewaard.

Het verslag van de A.V. wordt in beide landstalen in het eerstvolgende periodieke tijdschrift na de A.V., bestemd voor de leden gepubliceerd. Dit verslag wordt aan elk lid, dat het Bestuur erom vraagt, bezorgd.

HOOFDSTUK 4 : Het Bestuur

Art 20:    De bevoegdheden op het gebied van bestuur en vertegenwoordiging van het Bestuur worden bij wet bepaald.

Art 21:   Het Bestuur is samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijftien effectieve leden. De bestuurders worden verkozen door de A.V. op voorstel van het Bestuur. Elk lid mag zijn gemotiveerde kandidatuur voorleggen aan het Bestuur, waarna dit dan bij geheime stemming beslist of het die kandidatuur ter aanvaarding voorlegt aan de A.V. De leden van het Bestuur oefenen hun mandaat uit voor een termijn van vier jaar.

Het Bestuur kan ook beslissen om één of meerdere bestuurders te coöpteren die dan de vrijgekomen mandaten verderzetten. Deze vervanging moet door de volgende A.V. bekrachtigd worden. In geval van weigering eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder(s) na deze A.V.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verantwoordelijk voor de verbintenissen door de vereniging aangegaan. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van hun onbezoldigde mandaat.

Een bestuurder die ontslag wil nemen, moet dit per post of per e-mail ter kennis brengen van het Bestuur.

De uitsluiting van een bestuurder kan enkel door de A.V. bij geheime stemming en met een meerderheid van twee derde van de aanwezige of de vertegenwoordigde leden beslist worden. De beslissing kan niet genomen worden zonder dat de betrokkene uitgenodigd werd om zich te verdedigen tijdens de A.V. Het Bestuur kan wel een voorlopige schorsing voor erge feiten van een bestuurder uitspreken tot aan de volgende A.V.

Art 22:   Het Bestuur heeft de bevoegdheid om de vereniging te beheren en te vertegenwoordigen. De bevoegdheid de vereniging te vertegenwoordigen wordt aan de Voorzitter van het Bestuur toegekend. Deze wordt door de leden van het Bestuur aangeduid onder zijn leden.

Het Bestuur kan één of meerdere bestuurders-mandatarissen aanduiden om het dagelijkse bestuur van de vereniging waar te nemen. Hun aanstelling en hun bevoegdheden worden in het verslag van een vergadering van het Bestuur geacteerd. Ze worden verder bepaald in het Intern Reglement (I.R.).

De beraadslagingen van het Bestuur en de A.V. worden medeondertekend in de notulen die, na goedkeuring, worden opgenomen in een register dat wordt bijgehouden op de maatschappelijke zetel en ondertekend door de Voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder (ook de Griffier genoemd) of degenen die als dusdanig zijn opgetreden. Kopieën of uittreksels van deze notulen worden door ten minste één bestuurder ondertekend.

Art 23:   Het Bestuur stelt het I.R. op en waakt over de toepassing ervan. Het I.R. kan slechts gewijzigd worden met het akkoord van minstens twee derde van de bestuurders.

Art 24     Het Bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vereniging dat vereisen op vraag van de voorzitter of zijn vervanger of op vraag van minstens de helft van de bestuurders. Het Bestuur kan enkel geldig beraadslagen en uitspraak doen indien minstens de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Dit quorum is eveneens van toepassing tijdens vergaderingen met teleconferentie.

Art 25:   De leden van rechtswege worden uitgenodigd om aan de vergaderingen van het Bestuur deel te nemen. Ze hebben er een raadgevende stem. Het Bestuur kan op zijn vergaderingen elke persoon uitnodigen die nodig geacht wordt zonder dat deze persoon het recht heeft om te stemmen.

HOOFDSTUK 5: Financiële schikkingen

Art 26:   Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Art 27:   De inkomsten en eigendommen van de VZW bestaan uit het lidgeld der leden, de giften, de legaten, de schenkingen, de opbrengsten van beleggingen, de verkoop van publicaties, de verkoop van overtollige voorwerpen uit de reserves en alle andere bronnen die overeenstemmen met het doel van de VZW.

De A.V. bepaalt het jaarlijkse lidgeld van de diverse categorieën van leden; dit zal nooit hoger zijn dan tweehonderdvijftig Euro.

HOOFDSTUK 6 : Ontbinding, vereffening

Art 28:   De vereniging kan ontbonden worden volgens de procedure voorzien voor wijziging van het doel van de vereniging (Art 17).

Art 29:   De bestemming van de archieven en de eigendommen van de VZW zal door het Bestuur bepaald worden. Deze bestemming zal zo dicht mogelijk aanleunen bij de doelstellingen van de vereniging. Het Bestuur duidt één of meer vereffenaars aan die verslag uitbrengen bij het Bestuur.

HOOFDSTUK 7 : Bijzondere schikkingen

Art 30:   De VZW ontzegt zich elke inmenging in de musea en traditiezalen van de Genie-Eenheden.

Art 31:   De VZW mag activiteiten of transacties met analoge organismen van andere Wapens, Krijgsmachtsdelen of met de Genie van buitenlandse Legers onderhouden, uitlokken of steunen.

Art 32:   De VZW mag optreden als depot voor traditiestukken van de reserve- of ontbonden Genie-Eenheden, alsook van particulieren.